Kids Reading Map

Dyslexie

Lezen en spellen vormt een belangrijk onderdeel van het leren op de basisschool en de toegang tot kennis in het dagelijks leven. Sommige kinderen genieten van het leren lezen en spellen, maar bij andere kinderen verloopt het leren lezen en spellen moeizamer, terwijl er sprake is van een gemiddeld intelligentieniveau en er geen andere oorzaken zijn voor de lees- en spellingproblemen. Mogelijk is er dan sprake van dyslexie.

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die zich kenmerkt door een hardnekkig probleem in het aanleren van accuraat en vlot lezen en/of spellen op woordniveau. Dit betekent dat een kind hardnekkige problemen blijft houden met lezen en spellen, ondanks intensieve oefening en begeleiding.

Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)

Praktijk Vergne is aangesloten bij het NKD, dit betekent dat wij samen met het NKD streven naar het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie, EED, inclusief de raakvlakken zoals lichte dyslexie, lees- en spellingsproblemen en ernstige meervoudige dyslexie. De kwaliteit van de diagnostiek en behandeling binnen onze praktijk wordt constant gemonitord. 

Werkwijze Praktijk Vergne
Bij Praktijk Vergne kan een gespecialiseerd psycholoog/orthopedagoog met een onderzoek vaststellen of er sprake is van dyslexie. Wij bekijken graag van tevoren of er een vermoeden kan zijn van dyslexie én of uw kind in aanmerking komt voor een vergoed onderzoek, alvorens een gesprek met u te plannen. Hiervoor hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Een ondertekend aanmeldformulier;

 • Een ingevulde vragenlijst van ouders en school ten aanzien van dyslexie;

 • Een overzicht van het cito leerlingvolgsysteem van school;

 • De handelingsplannen van de geboden hulp van tenminste de laatste twee meetmomenten.

Wanneer wij bovenstaande gegevens hebben ontvangen en bekeken, nemen wij graag contact met  u op over het vervolg.

Wanneer wordt een dyslexieonderzoek vergoed?
Naar aanleiding van de aangeleverde gegevens zullen wij contact met u opnemen en met u bespreken of uw kind in aanmerking komt voor een (vergoed) dyslexie onderzoek. Een dyslexieonderzoek wordt vergoed als:

 • Uw kind basisonderwijs volgt en maximaal 12 jaar is;

 • Uw kind twee periodes van minimaal zes maanden intensieve begeleiding heeft gekregen voor technisch lezen en spelling (op school).

 • Uw kind, ondanks de geboden begeleiding, op drie achtereenvolgende meetmomenten E(V-)-scores blijft halen op technisch leesgebied óf D(V)-scores behaalt in combinatie met E-scores op spellinggebied.

 • De problemen met technisch lezen en spelling niet door andere factoren worden veroorzaakt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan spraak-/taalproblemen, concentratieproblemen of algemene leermoeilijkheden.

 

Dyslexiebehandeling

Ook voor de behandeling van dyslexie kunt u bij Praktijk Vergne terecht. Om deze behandeling vergoed te krijgen, moet ernstige enkelvoudige dyslexie zijn vastgesteld volgens de daarvoor gestelde richtlijnen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).

Extra informatie

Voor verdere informatie kunt u ook altijd kijken op de volgende sites:

 • Op de website www.dyslexiehulpmiddelen.nl zijn alle hulpmiddelen voor dyslexie verzameld en uitgelegd.

 • Op de website www.dyslexiecentraal.nl wordt alle informatie rondom dyslexie verzameld en biedt veel informatie voor ouders en het onderwijs omtrent dit onderwerp.

 • Op de website van het NKD www.nkd.nl vindt u informatie over de kwaliteit binnen dyslexiezorg.