Werkwijze

Intake

Na aanmelding door u als ouder(s)/verzorger(s) vindt in een eerste gesprek een inventarisatie plaats van de vragen en problemen met betrekking tot uw kind. De mogelijk te volgen strategie hoe uw kind het beste geholpen kan worden, komen in dit gesprek aan de orde. Het inwinnen van extra informatie bij derden, bijvoorbeeld de school of arts, kan nuttig zijn om de problematiek van uw kind beter in kaart te brengen. Uiteraard gebeurt dit alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

Onderzoek

Is besloten om nader onderzoek (diagnostiek) te doen, dan kan overgegaan worden tot een van de volgende onderzoeken of een combinatie ervan:

Intelligentieonderzoek

Een intelligentieonderzoek kan nodig zijn als er twijfels bestaan over de intellectuele mogelijkheden van uw kind. Sluit het type onderwijs dat voor uw kind gekozen is aan op zijn of haar mogelijkheden of zou uw kind beter op zijn plek zijn bij een andere onderwijsvorm? Met andere woorden: Is er een verklaring te vinden voor de achterblijvende schoolprestaties? Zo kan het zijn dat uw zoon of dochter juist hoogbegaafd is en zich daardoor op school verveelt of er weinig uitdaging heeft. Wat weer een verklaring kan zijn voor tegenvallende schoolresultaten of voor gedragsproblemen.

 

Onderzoek naar leerproblemen en/of leerstoornissen

Dit type onderzoek hangt nauw samen met het intelligentieonderzoek. Heeft een kind wel voldoende intellectuele mogelijkheden maar blijkt het toch niet voldoende mee te kunnen op school, dan kan dit type onderzoek de oorzaak hiervan verklaren. Er wordt dan onderzoek gedaan naar het leerproces van uw kind. Dus hoe het komt dat uw kind leerstof moeilijk kan opnemen. Mogelijke oorzaken kunnen werkhouding, motivatie en omgevingsfactoren als de gezinssituatie, de klas of de relatie met de leerkracht zijn. Maar kan ook liggen in de aanwezigheid van een leerstoornis zoals dyscalculie (rekenstoornis), dyslexie (lees- en spellingstoornis), et cetera. Meer informatie kunt u vinden onder het kopje 'dyslexie'. 

 

Persoonlijkheidsonderzoek / sociaal emotioneel onderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd om te achterhalen waar gedragsproblemen uit voortkomen die zich thuis en/of op school voordoen. De oorzaken kunnen bij het kind zelf liggen (door aanleg, erfelijke factoren en dergelijke). Maar kunnen ook veroorzaakt worden door factoren die in het gezin liggen (gescheiden ouders, de plaats van het kind in het gezin), of de omgeving waarin het kind opgroeit (de buurt waar het woont, de kinderen in de klas, de leraar, het onderwijssysteem). Binnen onze praktijk vindt eveneens onderzoek plaats naar gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Onder gedragsproblemen verstaan we dat kinderen niet luisteren, te snel boos worden, slecht eten/slapen etc. Deze problemen zijn in principe met de juiste adviezen en/of behandeling op te lossen. Gedragsstoornissen daarentegen zijn niet op te lossen maar kunnen wel hanteerbaar worden gemaakt. Onder gedragsstoornissen vallen o.a. AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder; in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis (met hyperactiviteit), autisme (ASS: Autistisch Spectrum Stoornis), angststoornissen, depressie en agressieve gedragsstoornissen (ODD en CD).

 

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek wordt uitgevoerd als verdiepingsonderzoek bij een leer- en/of gedragsstoornis. Soms is dit nodig om bepaalde onderzoeksresultaten beter te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld bij de opbouw van het intelligentieprofiel van een kind, bij het vermoeden van onder andere AD(H)D, dyslexie enzovoort. Het onderzoek omvat allerlei testen die een beroep doen op relevante hersenfuncties. Bij AD(H)D wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar het concentratievermogen en de aandacht. Bij dyslexie naar het verwerken van beeld- en geluidsprikkels.

 

Advies

Na het onderzoek worden de resultaten uitgebreid met u en, indien gewenst, met uw kind besproken en geven wij advies over mogelijke vervolgstappen. Een eventuele behandeling kan meestal binnen de praktijk plaatsvinden of er wordt doorverwezen naar derden. De school en andere betrokkenen kunnen (in overleg met u) ook worden geïnformeerd en advies krijgen hoe ze kunnen bijdragen aan een succesvolle behandeling van uw kind.  

Behandeling

Binnen Praktijk Vergne kunt u ook terecht voor behandeling van leer-, gedrag- en/of ontwikkelingsproblematiek. Gezien wij over een multidisciplinair team beschikken, is er sprake van een breed aanbod. Zo kunt u onder andere terecht voor:

 • Aandacht- en concentratieproblemen

 • Angstklachten 

 • Autisme spectrum problematiek

 • Depressie

 • Dwangklachten

 • Echtscheidingsproblematiek

 • Emotieregulatieproblemen

 • Gedragsproblemen

 • Gezinsproblematiek

 • Hoogbegaafdheid

 • Infant Mental Health (IMH, vroeg kinderlijke ontwikkeling)

 • Leerproblemen (waaronder dyslexie)

 • Opvoedproblematiek

 • Rouw

 • Sociaal-emotionele problematiek

 • Trauma

 • Zelfbeeld

 • Zindelijkheidsproblematiek

Behandelmethoden

Praktijk Vergne heeft een oplossingsgerichte visie en maakt binnen de behandelingen gebruik van een op maat gemaakt programma, waarbij wij beschikken over diverse behandelmethoden. Hierbij kunt u denken aan cognitieve gedragstherapie, EMDR, geprotocolleerde behandelprogramma's en schrijftherapie.